Press "Enter" to skip to content

Шабла и потъналият стадион – (Част 2)

Днес ще ви представим втората част от хронологията на един потънал стадион.

Време е да се потопим в морето наречено българска законодателност

Веднага след репортажа прокуратурата се самосезира и започват масови проверки. Ние ще разгледаме две дела, проследяващи качеството на изработка. Ще видим има ли липси към момента на делата. Всичко законно ли е?

Част 1 намерете тук.

В края на 2018 г. прокуратурата повдига обвинение на кмета на Шабла Мариян Жечев. Обвинението – през 2015 г. Жечев е представил неверни сведения за изпълнени строително-монтажни работи по Програмата за развитие на селските райони пред Регионалната разплащателна агенция, за да получи средства в размер на 525 488.25 лв. без ДДС, предоставени от фондове на Европейския съюз на българската държава. Твърди се още, че на 21-и декември същата година са били получени 267 836.64 лв. от заявените средства. Обвинението отбелязва, че подсъдимият е извършил деянието в качеството си на кмет, представляващ Общината по договор за проект „Развитие на спорта в Община Шабла, реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в Шабла“, който бил сключен с Министерството на земеделието и храните, по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони.

Мариян Жечев

Неверните данни се съдържали в „Заявка за окончателно плащане“ и приложени към нея документи за предаване на изпълнени строително-монтажни работи в първия етап на проекта. Обвинението твърди, че част от отчетените като свършени дейности, не са били изпълнени и завършени към датата на изготвяне на документите.[1]

Пълна таблица на обявените разходи може да намерите тук:

https://docs.google.com/document/d/189hOOZUEt-s6QDEuw2U86gEQjacNB2Kj/edit?usp=sharing&ouid=107923739426646082484&rtpof=true&sd=true

В допълнение към таблицата, експертизата отбелязва, че от извършените огледи на процесния обект, било констатирано, че на стадиона не било налице видимо затревяване. В площите за озеленяване са били установени множество пропадания и дупки с различна големина и диаметър, даващи основание да се приеме, че не е било извършено земно моделиране и фина подготовка на почвата, но същите дейности са били включени в протокол за изпълнени и завършени работи. Констатирано било също, че на територията на обекта има доставени и монтирани само 4 броя кошчета на люлееща се ос. Установено било, че бетонът около езерото за гребни спортове е изпълнен с обикновен бетон, ниска марка, а било предвидено да е шлайфан бетон с марка В25, В30. /В протокола за изпълнени и завършени работи било отразено, че са били изпълнени 650 кв.м. шлайфан бетон/.

По отношение на „Фитнес уреди на открито, включително модули за инвалиди“ се установило, че не са били доставени и монтирани, но са били включени като такива в протокола. Едва през 2016 г. са били доставени и монтирани част от уредите. Същото е положението с монтажа на волейболен комплект и баскетболен кош, като 2-та коша са закупени и монтирани през 2016 г., т.е. преди това не са били налични.

Пейки въобще не били монтирани, но били включени като изпълнение в протокола. Същото е положението и с дизеловия генератор. В хода на досъдебното производство било установено, че има засадени 50% от предвидените дървета, 10% от предвидените храсти, а декоративни треви и папрат въобще нямало засадени. В протокола е отчетено събаряне на сграда, извозване на строителни отпадъци от старата сграда и отчетени и включени земни работи, кофраж за подложен бетон и кофраж-фундаменти за новата сграда.

По отношение на „Пътни работи“. “Доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 4 см”, което представлявало по проект реновиране на стария (северен) паркинг, в Протокол обр.** № **г. за изпълнени и завършени работи било посочено, че е извършено. В хода на разследването е установено, че реновацията на този паркинг била извършена през месец септември 2016 г.

В съдебния доклад се казва следното:

„В хода на съдебното производство във връзка с направено изявление на подсъдимия Ж., че с получените средства от РА, възложителят не е могъл да оперира, а безусловно е следвало да нареди да бъдат преведени на изпълнителя.“.

От съдебния доклад разбираме още, че са разпитани 42 свидетели, които могат да се разпределят в 5 отделни групи:

1/ общински служители, участвали в различни етапи на процедурата по изготвянето на съответните документи при кандидатстването по процесната програма за отпускането на безвъзмездна помощ на Община Шабла и след стартиране на реализирането на проекта, както и тези от тях, които са участвали като членове на комисии;

2/ показанията на представители на изпълнителя по договора, които твърдят, че закъснението на изпълнението на СМР се дължало на административни пречки и некоординираност между отделните звена;

3/ показанията на лицата, осъществяващи съответните надзори при реализиране на различните етапи на проекта;

4/ показанията на представители на ДФ „Земеделие“ – осъществявали контролни функции;

 5/ показанията на подизпълнителите на изпълнителя, които не са получили съответните суми за извършените от тях услуги.

Свидетелите от първите четири групи заявяват, че всичко, което било обективирано в съставените документи, които те са подписвали, е отговаряло на действителното фактическо положение.

Изключение правят лицата от последната група свидетели, които потвърждават, че действително изпълнението на СМР е започнало с голямо закъснение и де факто са били ощетени от изпълнителя по договора, а не от възложителя Община Шабла.

Така решението на съда на първа инстанция приключва с административно наказание от 2 000 лева за кмета на Шабла, както и същият трябва да заплати разноските по делото в размер на около 4 000 лв. Жечев е освободен от наказателна отговорност.  Той е оправдан по първоначално повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 248а, ал. 5 във вр. с ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, тъй като съгласно чл. 2 от НК, за всяко престъпление се прилага онзи закон, който е бил в сила по време на извършването му. Процесната действащата редакция предвиждала деецът да е получил средствата, а настоящият случай не е такъв – Община – град Шабла, а не подсъдимият, била само наредител по т.нар. „транзитна сметка“, без да е съществувала възможност чрез представляващия да оперира с преведената от РА сума. Причината за извършване на престъплението следва да се търси в незачитането на установения в държавата правов ред.

Може да прочетете присъдата тук:

https://drive.google.com/file/d/1w55D1v7_phlbr6uq_xYnR_6AQZb1SYcU/view?usp=sharing

Стадионът в Шабла

Това не е всичко и сагата продължава, а ние се потапяме в ново дело.

От решението на Апелативен съд – Варна от 18.11.2021 г. става ясно, че „ИДЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, с предишно име „ШАБЛА СТРОЙ 2015“ ООД и Община Шабла се съдят помежду си за изпълнението и разплащането на извършение работи по етап първи, тъй като по втори етап от него не са извършвани строителни работи поради липса на осигурено финансиране.

Накратко:

Фирмата изпълнител обжалва решение №260020/19.02.2021 г. в частта, с която е отхвърлен предявения от въззивника срещу Община Шабла иск за разликата от над 321.19 лева до предявения размер от 26 052.98 лева, както и за разликата от над 8 279.10 лева до предявения размер от 20 940.82 лева.

В хода на делото става ясно, че са възникнали дефекти на построените съоръжения, като част от тях са поправени от фирмата изпълнител. Обект на спора в този случай са 5%, които Община Шабла прихваща като обезщетение за недоброто качество на изработка. Съдът констатира, че „изпълнителят не е изпълнил всички задължения приизтичащи от договора, а част от изпълнените са некачествени“, но и „че договорът, въпреки констатираните неточности в хода на строителството, е бил изпълнен, като изпълнението с оглед уговорката в чл. 2 от договора е приключило с издаване на разрешение за ползването му съгласно ЗУТ“. След като до издаване на разрешението за ползване, възложителят не е упражнил правото си да го развали едностранно, същият не може да претендира заплащане на уговорената в чл. 30 неустойка.

Така съдът осъжда Община Шабла да заплати на „ИДЕЛ СТРОЙ” ЕООД сумата от 17 518.10 лв., представляваща остатък от възнаграждение по фактура за окончателно плащане №5/17.12.2015 г., сумата от 5 182.44 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата от 17 518.10 лева, за периода 01.08.2016 г. – 01.07.2019 г., както и разноски по делото от 3025.48 лв.

В същото време осъжда „ИДЕЛ СТРОЙ” ЕООД да заплати на Община Шабла сумата от 1 021.98 лв., представляваща направените във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението от делото може да видите тук:

https://drive.google.com/file/d/1Grnd7fv38Dn6cI7autuiFfXFnS2QR-P1/view?usp=sharing

Всичко това се превръща в един голям фарс още от началото на проекта, когато той се осакатява и се разделя на два етапа. Една от причините може да се намери в думите на свидетелите от първото дело, които свидетели се явяват фактическите извършители на ремонта. По техни думи закъснението идва по започването на строително-монтажните работи от фирмата изпълнител на договора. Дали това е вярно или не, ние няма как да знаем, но можем спокойно да констатираме, че поради силнонамалялото финансиране се използват некачествени материали, нещо което бе засегнато и в репортажа на Рада Домусчиева, а това се потвърждава и от експертните комисии. В същото време излиза, че всичко явно е законно, тъй като де факто първи етап е завършен.

И за да отговорим на последните въпроси, а именно има ли виновни и кой е виновният или кои са виновниците? Отговорът е красноречив – няма виновни!

Мнението на “Ритнитопъ”: Очаквайте третата част на материала съвсем скоро. Там ще отговорим на редица въпроси. Какво се е променило от тогава до наши дни? Има ли развръзка около стадиона? Крайните фирми, тези които са работили по проекта, получили ли са си парите? Ще научите отговорите на тези въпроси скоро!


Източници: [1] https://dobrich-os.justice.bg/bg/news5/859

Be First to Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *